BADA, CAN

 

Conegut establiment de floricultura i arboricultura localitzat al costat dels Salesians però a l’ altra banda de la carretera C-1415, a Mataró.

Fent referència a les darreries del segle XIX (1890), consta que n’ era propietari Joaquim Bada i Oliver. Els Bada van ser els encarregats de l’ enjardinament, entre altres, de les cases Arenas, Regàs i Cabot i Alaba.[1] En plànols de principis del segle XX, hi figuren dos edificis de Can Bada, separats per una setantena de metres.

L’ empresa continuaria en la persona de Miquel Bada i Bosch, fill de Joaquim Bada i Oliver (mort el 1933, als 78 anys) i de Maria Bosch i Castañé. Miquel s’ havia casat en primeres núpcies amb Josefa Gel i Arnó i posteriorment amb Dolors Ametller i Carbonell. La floristeria es va ubicar al carrer Franquesa i Sivilla i ja posteriorment a l’ Avinguda Puig i Cadafalch.

Altres jardiners coneguts de Mataró foren Miquel Bada (de la Ronda Prim 80) i Frederic Pera (del Camí de la Geganta). També era prou coneguda la Floristeria Rosella, situada a la confluència del Rierot amb el carrer de Sant Pelegrí, lloc on abans hi havia hagut un estanc.

 

 

 [1] Veure FULLS/103. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril del 2012. pàg. 24.