BORDA D’ EN LLADÓ

 

És una de les masies de Mata que queden documentades en el “Capbreu del Castell de Mataró”, de mitjans segle XIV. Entre altres podríem també esmentar, a Mata, les masies Bastit, Pi, Mascort, Rubiol, Lledó Carbonell, Cabrera …[1]

Una borda era un casal secundari dins el mas, habitat per persones que depenien de la propietat del mas.

 

 

 [1] CUADRADA I MAJÓ, Coral: “El Maresme Medieval”. Op. Cit. pàg. 68.