BOTER, CAN

 

Casa-torre situada a Cabrera, al lloc dit de les Ribes, molt a prop de la Riera d’ Argentona. La casa es va començar a construir el 1752 i s’ acabà dos anys més tard. Tenia capella i terrenys d’ horta al seu entorn.

L’ havia fet construir Jacint Boter i Janer (1706-1774), germanastre de Josep Boter i Freixes. Els Boter eren una família de llarga tradició [1] i un dels principals contribuents del seu temps (principis del segle XIX), només per sota dels Andreu i Caralt, dels Sisternes i Feliu i dels Sanromà i Pou o Sanromà i Anglada.[2]

 

 

 [1] Veure l’ article “L’ ascens social dels Boter: De sastres a Mataró a comerciants a Madrid i benefactors de Santa Maria de Mataró”, signat per Joaquim Llovet i Verdura i publicat a FULLS/71, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 2001. pàgs. 24-36.

[2] MOLAS I RIBALTA, Pere: "Societat i Poder Polític...". Op. Cit. pàgs. 45, 50, 58 i 66.