DEFENSOR DEL CIUTADÀ, OFICINA DEL

 

Es troba a la cantonada dels carrers Llauder i Cuba, de Mataró. El Defensor del Ciutadà actua a sol.licitud de qualsevol persona física o jurídica que tingui interès en denunciar una situació relacionada amb la gestió municipal, com retards, errors, arbitrarietats, inexecució de resolucions, tracte indegut, etc…[1]

El Defensor del Ciutadà és elegit i nomenat pel Ple de la Corporació amb el vot majoritari de les quatre cinquenes parts del nombre legal de membres, institució davant la qual ha de presentar l’informe de les seves actuacions.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/oficina_del_defensor_del_ciutada_de_mataro_131.html