GUARDIÀ, CAL

 

Es coneix popularment també aquesta propietat d’ Argentona com Can Gallemí i és el que antigament s'anomenava Mas Volart. La família Volart, va construir el seu mas en terrenys del Mas Portal. A tramuntana del Mas Volart hi havia les cases de Bernat Lloberons i de Joan Moyó.

El 1790 el pagès Josep Volart venia al comerciant de Barcelona Josep Bertran "tota aquella casa ab son pati y porció de terra a ella contigua de tinguda de dos cortans y mig de sembradura, dita la casa de Bolart de !a font...". El seu fill Josep Bertran i Ros va reedificar el mas entre el 1824 i el 1855, donant-li l'aspecte exterior en la façana de! carrer Gran que avui coneixem. El seu fill Felip Bertran d'Amat la va vendre el 1861 a Sebastià Gallemí i Muné, qui segurament hi féu una important reforma interior cap el 1885 i finalment, cap l'any 1960, es reformà tot el pis superior amb motiu de fer-hi un hostal.[1]

 

 

 [1] Veure http://www.raco.cat/index.php/Fonts/article/viewFile/128910/187375.