MONCUNILL I CIA, FÀBRICA DE SALVADOR

 

Empresa d’ indianes i mocadors que adquiriria (1783) Francesc Boter i que fou traspassada quatre anys després (la peça de terra que servia de prat, els seus casals i obradors, safareigs, canonades...) a una societat formada per Lloarri Viladesau, comerciant, i per Francesc Lloberas, botiguer, que no tampoc tingué massa durada.

El prat i el casal de la fàbrica estaven situats on és ara el carrer de Sant Benet i al carrer de la Concepció, a l’ indret anomenat abans el Murets.[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens…”. Op. Cit. pàg. 234.