PALAU, QUINTANA

 

Seria una propietat que quedaria al sud i a ponent de l'actual Plaça de les Tereses, coincidint amb els carrers de Santa Marta, Montserrat i Sant Josep Oriol. Se’n parla en documents de mitjans del XIX.[1]

Una quintana era una peça de terra destinada al conreu o a la pastura. En coincidir aquesta zona amb diferents propietats agràries, no és d’ estranyar que fos proposat el nom de plaça de les Quintanes, per a designar el que avui denominem plaça de les Tereses.

 

 

 [1] GARCÍA ESPUCHE, Albert i GUÀRDIA I BASSOLS, Manuel: “La construcció d’ una ciutat, Mataró 1500-1900”. Op. Cit. pàg.134.