PI, MAS

 

Es troba a Mata, al segle XIV, al costat dels noms d’ altres masos o propietats com Mata, Bastit, Mascort, Rubiol, Lledó, Carbonell i Cabrera.

Molts són els masos documentats d’ aquells temps. També se’ n troben a Traià (Oller, Torner, Salvador…), a Cirera (Janer, Soler, Oliver…), a Valldeix (Morot, Horta, Costa, Vilaseca…) o al mateix nucli de Mataró (Bovet, Seguí, Palau…), etc…[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 72.