REGISTRE DE LA PROPIETAT

 

El registre de la propietat és un registre públic de caràcter oficial en el qual s'inscriuen per a coneixement general els drets de propietat privada sobre els béns immobles, així com tots els altres drets reals que hi recaiguin.

La principal funció d'un registre de la propietat és donar informació fiable als ciutadans, que poden confiar en el que hi ha inscrit a l'hora de realitzar contractes que impliquin disposició sobre els béns inscrits.

Abans al carrer de Santa Teresa 21, les oficines del Registre de la Propietat es localitzen en diferents dependències de la Rambla 32 i 34 de Mataró.