SERRA, MAS

 

Es troba ja documentat a Cirera, al segle XIV. Limitava amb el Mas Vilardell i posteriorment, algunes de les seves peces passaren al Mas Seguí.

Aquest mas donaria origen d’ alguna manera (1963) a l’actual Urbanització de Santa Maria de Cirera.[1] Cases de pagès properes al Mas Serra serien Can Dori, Ca l’ Arnau i també, més al nord, Can Vilardell Vell i Can Vilardell Nou.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 444.